LÄKARCENTRALEN PROMEDI – DATASEKRETESS

Vi har förberett oss på och vidtagit lämpliga åtgärder inför EU:s nya dataskyddsförordning. Nederst på sidan finns vår datasekretesspolicy och vår registerbeskrivning. Registerbeskrivningarna för alla underarkiv kommer att finnas på samma ställe så fort de har uppdaterats i enlighet med GDPR. En dataskyddspolicy som nu är hos bolagets styrelse för godkännande har utarbetats för Läkarcentralen Promedi.

På Läkarcentralen Promedi har dataskydd varit en del av verksamheten redan länge. Dataskyddet har reviderats då och då till exempel i samband med att läkarcentralen anslöt sig som användare av Kanta- och Recepttjänsterna.

Promedi Ab vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med sina tjänster i syfte att säkerställa säkerheten vid behandlingen av personuppgifter. Tjänsteleverantören har rätt att utveckla och uppdatera dessa tekniska och organisatoriska åtgärder på det sätt som denna finner bäst.

Promedi Ab följer gällande lagar, förordningar och direktiv med anknytning till datasekretess och behandling av personuppgifter i alla sina uppdrag. Promedi Ab:s eventuella underleverantörer omfattas av samma krav på tystnadsplikt och deras verksamhet måste följa lagstiftningen.

För tydlighetens skull konstateras att vår kund är registeransvarig för sina personaladministrationsregister i egenskap av arbetsgivare och att Promedi Ab är registeransvarig för sina företagshälsovårds- och patientregister i egenskap av företagshälsovårdsgivare.
Enligt lagstiftningen och myndighetsföreskrifterna har arbetsgivaren inte rätt att se företagshälsovårdens register och patientregister och Promedi Ab får inte uppge eller överlåta uppgifter som enligt lag är sekretessbelagda, såvida inte arbetstagaren ger sitt samtycke därtill. I lagen om företagshälsovård finns en uppräkning av undantagen från förbudet att lämna uppgifter.

I enlighet med dataombudsmannens anvisningar överlåter Promedi Ab en lista över antalet ingrepp/besök som har gjorts till arbetsgivaren i en bilaga till fakturan. Av listan över ingrepp får inga uppgifter framgå som kan kopplas ihop med en enskild patient/arbetstagare. En separat namnförteckning över de arbetstagare som har använt sig av företagshälsovårdens tjänster under faktureringsperioden kan levereras eller uppgifter om en arbetstagare, så länge som varken sjukdomen eller besväret framgår. Faktureringsperioden kan förlängas, om bara en eller några få arbetstagare har använt sig av företagshälsovårdens tjänster under faktureringsperioden.

Arbetstagaren måste få alla uppgifter som behövs för att kunna betala fakturan, dock utan att tystnadsplikten åsidosätts.

COOKIES

• Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.
• Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.
• Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.